Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

ΟΑΕΔ | Πρόγραμμα για νέους ανέργους. Δείτε όλες τις πληροφορίες


Άρχισε από σήμερα η υλοποίηση του προγράμματος

«Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους», που απευθύνεται σε 35.000 χιλιάδες νέους ανέργους...


Το πρόγραμμα, που υλοποιείται στο πλαίσιο του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τους Νέους» του υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αποτελείται από μια δέσμη παρεμβάσεων τριών φάσεων, που αναπτύσσεται ανάλογα με τις ανάγκες των ανέργων νέων και το εκπαιδευτικό τους επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι ωφελούμενοι,
θα παρακολουθήσουν 80 ώρες κατάρτισης,
θα τοποθετηθούν για πρακτική άσκηση διάρκειας πέντε μηνών (500 ώρες) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, με παράλληλη παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και υποστήριξης και
με το πέρας της πρακτικής άσκησης, θα μπορούν να προσληφθούν σε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, με πλήρη μισθό και ασφάλιση, τουλάχιστον για ένα έτος.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν νέοι 18 έως 29 ετών, οι οποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΑΤΕΙ», απαιτείται να έχουν
πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης) ή βεβαίωση περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το ΑΕΙ ή το ΑΤΕΙ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
να έχουν γεννηθεί από 1 Ιανουαρίου του 1983 έως 31 Δεκεμβρίου του 1995
να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Δικαίωμα συμμετοχής επίσης έχουν και όσοι συμμετέχουν σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/ Ενώσεις.

Β. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» απαιτείται:
Να έχουν γεννηθεί από 1 Ιανουαρίου του 1983 έως 31 Δεκεμβρίου του 1995.
Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Για να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας, η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και των δικαιολογητικών, θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του προγράμματος http://www.voucher.gov.gr, ενώ η βαθμολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί, αυτοματοποιημένα, από το Πληροφοριακό Σύστημα των επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 15 Απριλίου και θα λήξει στις 22 Μαΐου. Παράλληλα, λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης για το πρόγραμμα, με αριθμό 800 11 44444, με σκοπό την άμεση παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης αλλά και την καταγραφή και επίλυση τυχόν θεμάτων που ανακύψουν.

Οι ενδιαφερόμενοι, από αύριο, 2 Απριλίου 2013, μπορούν να βρουν το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης στις ιστοσελίδες:

http://www.ypakp.gr,

http://www.epanad.gov.gr

http://www.eye-ekt.g

http://www.neolaia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια των αναγνωστών μας δεν αφορούν πάντα την προσωπική μας θέση.