Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

Τα δικαιώματα των μισθωτών- Η αποζημίωση και το επίδομα ανεργίας

Η οικονομική κρίση και η ασφυξία στην αγορά 

έχουν θέσει τις απολύσεις στην ημερήσια διάταξη. Η ανεργία λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις και το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ εκτιμά ότι στο τέλος του 2013 οι άνεργοι θα φθάσουν 1.450.000. Υπολογισμός αποζημίωσης...

Ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του μισθωτού (άσχετα αν πρόκειται για υπάλληλο ή εργάτη) κατά τον τελευταίο μην με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Ως τελευταίος μήνας για τον υπολογισμό της αποζημίωσης νοείται το χρονικό διάστημα που έχει ως τέλος την ημερομηνία απόλυσης του εργαζομένου και αρχή την αντίστοιχη ημερομηνία του προηγούμενου μήνα. Η αποζημίωση πρέπει να υπολογίζεται με βάση τις πραγματικά καταβαλλόμενες αποδοχές και όχι βάση των νομίμων. Ειδικά για την αποζημίωση απόλυσης συνυπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας, προσαυξάνοντας κατά το 1/6 του μηνιαίου μισθού ή ημερομισθίου. Χρόνος και τρόπος καταβολής της αποζημίωσης Η αποζημίωση θα πρέπει να καταβληθεί ταυτόχρονα με την επίδοση του εγγράφου της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για να είναι έγκυρη η απόλυση. Τρόπος καταβολής Η αποζημίωση πρέπει να καταβληθεί σε μετρητά. Σύμφωνα με το άρθρο Ν.3863/2010, όταν η αποζημίωση, λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές 2 μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές 2 μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, κάθεμια από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές 2 μηνώ, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημίωσης είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση. Χρόνοι προειδοποίησης απόλυσης Τα νέα χρονικά διαστήματα προειδοποίησης σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού υπαλλήλου με προειδοποίη διαμορφώνονται ως εξής: Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει τον ίδιο εργοδότη από 12μήνες έως 2 χρόνια το χρονικό διάστημα ανέρχεται στον 1 μήνα πριν την απόλυση. Για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει 2 έως 5 χρόνια εργασίας στον ίδιο εργοδότη ο χρόνος ανέρχεται στους 2 μήνες πριν από την απόλυση Για όσους έχουν συμπληρώσει από 5 έως 10 χρόνια εργασίας στον ίδιο εργοδότη το χρονικό διάστημα προειδοποίησης ανέρχεται στους 3 μήνες πριν από την απόλυση. Για όσους έχουν συμπληρώσει τα 10 χρόνια και πάνω υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, το χρονικό διάστημα προειδοποίησης ανέρχεται στους 4 μήνες πριν την απόλυση. Παραγραφή αποζημίωσης Κάθε αγωγή του εργαζομένου για καταβολή ή συμπλήρωση της αποζημίωσης πρέπει να ασκηθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 6 μηνών από τότε που κατέστη απαιτητή δηλαδή από την καταβολή της αποζημίωσης ή τη λύση της εργασιακής σχέσης. Άρνηση καταβολής αποζημίωσης Από τη νομοθεσία προβλέπεται ότι ο εργοδότης που καθυστερεί να καταβάλει τις αποδοχές στους μισθωτούς διώκεται ποινικά και τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Αντίθετα, η άρνηση του εργοδότη να καταβάλει στον απολυόμενο την οφειλόμενη σ’ αυτόν αποζημίωση δεν διώκεται ποινικά, γιατί η αποζημίωση δεν έχει τον χαρακτήρα του μισθού. Οι συνέπειες για τον εργοδότη που αρνείται ή καθυστερεί να καταβάλει την αποζημίωση είναι μόνο αστικές. Αποζημίωση αδείας Εάν η σύμβαση εργασίας λήξει –με οποιονδήποτε τρόπο- και ο εργαζόμενος δεν έχει πάρει την κανονική του άδεια που του οφείλεται, τότε δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί η άδεια. Προϋποθέσεις επιδότησης της ανεργίας Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία). Από 1/1/2013 η διάρκεια επιδότησης έτσι όπως εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, εξαρτάται πλέον και απο τον περιορισμό τον 45 (για το 2013) και των 400 (από 1/1 /2014 και εφεξής) ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας για την τετραετία πριν από την έναρξη της επιδότησης. 1. Το επίδομα καταβάλλεται μια φορά τον μήνα για 25 ημέρες 2. Από 12/3/2012 το βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 360 ευρώ 3. Για κάθε μέλος της οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10% Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ
Πηγή: www.paraskhnio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια των αναγνωστών μας δεν αφορούν πάντα την προσωπική μας θέση.